REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AURUMARIS.EU

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez AURUMARIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul. POZNAŃSKA, nr 3, lok. 38, kod 00-680, POLSKA, za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez AURUMARIS Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawa ul. POZNAŃSKA, nr 3, lok. 38, kod 00-680, POLSKA

§ 1 Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie

dokonywania Dostawy Towarów.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą

być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz

przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi

Prowadzenie Konta Klienta.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza AURUMARIS Sp. z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AURUMARIS z siedzibą w Warszawa ul. POZNAŃSKA, nr 3, lok. 38, kod 00-680, POLSKA

7011023362 , wpisaną do KRS pod numerem 0000887478

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca

prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie http://coralmed.pl.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy

przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do

informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które

pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach

określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności

intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także

do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z

wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach

prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do

Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny

z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Sklepu Internetowego było możliwe dla

użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,

systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to

przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox

60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca

pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona

Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości

ekranu.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze

Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie

Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy

urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach

końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy

Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia

końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować

utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych

na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta

poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz

wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług

nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi

obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych

drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych

Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki

techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować

programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu

prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności

reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia

Umowy sprzedaży.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje

zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia

następuje przez wybór polecenia KUP TERAZ pod danym Towarem prezentowanym na Stronie

Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”

sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza

zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ

I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany

o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie

jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres email podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości

przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość,

spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane

teleadresowe.

Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §3 ust. 4,

Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej,

podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz

sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych

płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także

informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty

elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie

podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość

elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy

sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja

o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,

o której mowa w §3 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta

Umowa sprzedaży.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na

Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez

Klienta adres podczas składania zamówienia.

§ 4 Płatności

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto

i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient

będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie

poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności

przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na

rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym

przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku

realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze

Sprzedawcy).

Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu

o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości

wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3

Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności

i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na

dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,

Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego

terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku

oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez

wad.

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych

potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest

w Dniach roboczych zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany

w formularzu zamówienia.

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru)

przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie

przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy

przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma

prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać

w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie

Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy

paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania

zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji,

następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem

zamówienia do Sprzedawcy.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy

składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie

próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez

Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,

ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Rękojmia

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca

jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że

Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany

przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na

wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez

Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast

wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności

z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad,

rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na

jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca

jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do

zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub

wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą

na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa

Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę

Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć

się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może

odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady

Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do

odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się

z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może

kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do

reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez

Klienta.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych

świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie

elektronicznej i przesłana na adres kontakt@coralmed.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient

winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż

w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie

z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić

od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru

w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie

o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres

Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca

przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca

może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania

z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru

inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest

zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż

w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu

Towaru.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,

Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem

w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia

lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w

granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na

nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do

rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów

powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu

do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów

uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności

rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista

jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest

platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami

i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia

przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są

realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez

Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na

Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie

nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą

elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie

akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co

skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.